Zeebodemtrail

Stichting Zeebodemtrail


Regelmatig werd aan medewerkers van Staatbosbeheer (SBB), regio Flevoland, de vraag gesteld of er meer mogelijkheden voor ruiters en aangespannen wagens gecreëerd kon worden. Naar aanleiding hiervan heeft SBB diverse hippische bedrijven en verenigingen uitgenodigd. Tezamen is een projectgroep ontstaan en is er een projectplan opgesteld voor uitbreiding van de hippische infrastructuur in Zeewolde.


stichting1 Al gaande het traject bleek het noodzakelijk dat de projectgroep moest kiezen voor een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid in verband met o.a. het aanvragen van subsidies, maar ook voor de toekomst om het beheer en onderhoud van de aangelegde routes te waarborgen. Op 20-01-2003 heeft de projectgroep besloten om de stichting "Zeebodemtrail" op te richten. In de stichting participeren vertegenwoordigers van alle geledingen uit de hippische verenigingen en bedrijven.


De stichting draagt zorg voor inventarisatie van het traject. De basisstructuur blijft van SBB in verband met de openbaarheid van het gebied. Afspraken tussen de stichting en SBB over het gebruik, beheer en onderhoud zijn in een gebruikersovereenkomst vastgelegd. De taken van de stichting en SBB zijn het onderhoud aan het traject te inventariseren en een jaarlijks onderhoudsplan vast te stellen.


Voor vervanging van materiaal e.d. zal de stichting inkomsten genereren vanuit de gebruikers van de route. Alle leden en klanten van de verenigingen en bedrijven betalen jaarlijks een bedrag van € 10,00. Aan groepen die een speciale tocht willen organiseren wordt een kleine bijdrage per deelnemer gevraagd. Daarnaast worden er sponsors benaderd voor materialen en financiën.


Ondernemers kunnen op de internetpagina tegen betaling een link naar hun bedrijf kopen